Demensutveckling kan ha samband med snabb viktminskning


När äldre personer snabbt minskar i vikt kan det vara ett varningstecken på demens, visar en ny amerikansk studie.

Bakom studien står amerikanska forskare från University of Pittsburgh, University of South Florida och University of Washington.

För att undersöka sambandet mellan kroppsmasseindex (BMI) och risk att utveckla demens har man under en period på åtta år följt 1 836 japaner bosatta i Washington, USA.

Den genomsnittliga åldern på deltagarna i studien var 72 år och ingen hade uppvisat några tecken på demens när studien inleddes. Forskarna följde gruppens deltagare fram till 2001, och då hade 129 personer utvecklat någon form av demenssjukdom.

Studiens resultat visade att ett högt BMI hos personen vid studiens början, var kopplat till en mindre risk för att utveckla Alzheimers sjukdom, jämfört med de personer som var normalviktiga vid studiens början.

Forskarna kom också fram till att en långsam viktnedgång hade samband med en mindre risk för demens, i synnerhet hos personer som hade ett högt BMI vid studiens början.

Studien visade på att snabb viktnedgång kan vara ett tidigt tecken på en demenssjukdom innan minnesstörningar uppträder hos personen, särskilt hos personer som tidigare varit överviktiga.

Demens kan ha flera orsaker men den vanligaste är Alzheimers sjukdom. Drygt hälften av de demenssjuka lider av denna sjukdom.