Dags att ifrågasätta fluor?
Fluor är bra för tänderna och minskar karies, har vi fått lära oss under decenniers kampanjer. Men är det ofarligt? (Foto: Greg Wood/AFP)


”Tron på fluorets välsignelsebringande egenskaper är enligt min mening en av de större medicinska förvillelserna i vår tid”, skrev den framlidne medicine professor Olov Lindahl i sin sista bok ”Recept på hälsa”. Idag, flera år senare, används fluor fortfarande i stor utsträckning inom tandvården.

Olov Lindahl avslöjade många, som han ansåg vara medicinska bedrägerier, innan sin död 1991. I sin sista bok, som utkom 1990; ”Recept på hälsa” varnade han för användningen av fluor, som han menade var ett gift. ”Uppfattningen att fluor skyddar mot karies har blivit något av en religion och de flesta tandläkare är indoktrinerade därav”, skrev Lindahl.

I ett utdrag ur boken förklarar han effekterna av fluor:

”En viss kortvarig positiv effekt på tänderna av fluor är svårt att med absolut säkerhet utesluta. Om man ser positivt på alla de rapporter som finns, kan det tänkas att fluortillförsel i vattnet uppskjuter kariesangrepp något år för att på längre sikt i stället göra tänderna sköra och mer angripna. Det är också möjligt att pensling av tänderna med fluor har en viss förstärkande effekt på emaljen. På sikt blir den dock mer ömtålig av behandlingen. Mot dessa högst osäkra positiva, kortsiktiga effekter står dock de negativa effekterna – akut allergirisk och säker långsiktig förgiftning.”

Industrier tjänar på fluor

Fluormotståndare har inte setts med blida ögon av förespråkarna förklarar professorn. En av orsakerna anser han var att aluminium- och konstgödselindustrin alstrar fluor som en biprodukt. Och när röken och vattnet från fabrikerna förorenat grödor och vatten har man tagit till ett knep, förklarar Lindahl i boken:

”Detta har lett till stora skadestånd i USA; de juridiska ”stämningarnas” förlovade land. I syfte att minska detta ’förgiftningstryck’ har man lanserat teorin att fluor faktiskt är nyttigt och har därigenom slagit två flugor i en smäll. Dels kommer giftstämpeln bort, dels går det att sälja fluor till vattenverken med god förtjänst.”

Lindahl ansåg att ”det är dock helt klarlagt att en rad av de mest ‘troende’ fluoranhängarna och fluorforskarna har direkt betalts/mutats av aluminiumindustrin som lämnat mycket stora belopp till forskning som visar att fluor är nyttigt”.

Fluor kan orsaka sjukdomar och allergier

Lindahl hävdade att fluor, i de doser som rekommenderas (1 ppm), på sikt är mycket skadligt och kan ge upphov till en rad sjukdomar och till ett för tidigt åldrande. En ppm (parts per million) betyder att det är en del fluor på en miljon delar vatten eller 1 mg fluor i en liter.

Vissa personer kan enligt Lindahl bli allergiska mot fluorid. Symtomen yttrar sig i hudutslag som eksem, akne, klåda och rodnad av huden men även som astma, hösnuva, allmän trötthet, huvudvärk och magbesvär. Det är något som den amerikanske läkaren George Waldbott forskat på och skrivit om bland annat i artikeln Chronic Fluorine Intoxication from Drinking Water, som publicerats i tidskriften International Archives of Allergy and Applied Immunology.

Påskyndar åldrandet

Den idag ”nästan epidemiska ökningen av allergier kan delvis bero på den ökade fluorhalten i vatten och mat”, skriver Lindahl. Han ansåg också att fluor kan ge en rad sjukdomar inklusive cancer och påskyndar åldrandet. Som tips hänvisar Lindahl till att läsa boken ”Fluoride – The Aging Factor” av John Yiamouyiannis, från 1983.

Som exempel berättade professorn om invånarna i två byar, en i Turkiet och en på Sicilien. Där åldrades befolkningen ovanligt snabbt. Redan vid 30-40 års ålder var de flesta rynkiga, åldrade och värkbrutna. Missfall, dödfödda barn och missbildningar förekom också i hög frekvens.

Efter att ha undersökt orsaken upptäckte man att fluorhalten i dricksvattnet var onormalt hög och låg på 5-6 ppm. Också i Indien har man upptäckt vissa områden med lika hög fluorhalt i dricksvattnet. Invånarna där har uppvisat svåra deformeringar på skelettet.

Enzymgift

Lindahl ansåg att tillräckligt med omfattande forskning visat att fluorid är ett starkt enzymgift. Enzymerna har betydelse för kroppens ämnesomsättning, med andra ord för hela livsprocessen. Utan enzymer stannar allt av och vi dör.

Forskning har visat att frekvensen av missbildning klart ökar hos djur som får fluor. I en rad djurförsök har det visats att spermierna får kromosomskador när man tillfört fluor.

Lindahl hävdade att man även hos människan spårat ett samband till den medfödda sjukdomen Downs syndrom.

Koppling till cancer

En av pionjärerna inom cancerforskningen var Dean Burke. Han studerade bland annat cancerfrekvensen i tio stora städer sedan vattenfluoridering infördes 1950. Han såg att cancerdödligheten ökade hos de som fått sitt vatten fluoriderat.

En forskningsstudie från Batelle Research Institute, Columbus, Ohio, år 1989 visade att fluor är ett kraftigt cancerframkallande ämne.

Att ifrågasätta användningen av fluor är kontroversiellt. Det visar bland annat en händelse som nyligen inträffade i Australien. Graham Demeny, som var ansvarig för staden Rockhams vattenförsörjning, blev av med sitt chefsjobb på grund av att han ifrågasatte säkerheten med att använda fluor. Han ansåg att det inte var etiskt försvarbart att tillsätta fluor till dricksvattnet, rapporterar tidskriften The Morning Bulletin.

Vi som vill kan tänka på och minnas professor Lindahl och de andra forskarnas gärningar och samtidigt kanske fundera på att ta reda på mer om vad vi stoppar i våra kroppar.

Källor:

www.2000taletsvetenskap.nu/special/fluor.htm

www.fluoridation.com/cancer.htm

www.fluoridation.com/waldbot.htm/special/fluor.htm

www.fluoridation.com/tributes.htm

 

Tandkräm kan vara dåligt för tänder och tandkött

Så enkelt gör du egen tandkräm

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri