Clarion Hotel väljer bort palmoljan ur sina livsmedel
Clarion Hotel Arlanda Airport var det första hotellet i Sverige att bli helt palmoljefritt i alla livsmedel. Från och med 1 maj är alla hotell i Clarion Hotel-kedjan palmoljefria. (Foto: Creative Commons)


Palmolja är i dagsläget en av världens viktigaste vegetabiliska oljor, men palmoljeplantagen hotar också våra värdefulla regnskogar. Världens mest artrikaste regnskogar har huggits ned och det har gjort att människor, djur och växter trängts undan och deras livsmiljö har förstörts. Detta är något som Clarion Hotel tagit fasta på och från och med första maj är alla deras tjugotre hotell palmoljefria.

Palmolja och palmkärnolja är en naturlig vegetabilisk olja och utvinns ur oljepalmens frukter med hjälp av ångbehandling, pressning och centrifugering. Palmoljan används bland annat i livsmedel, kosmetik, biodiesel, rengöringsmedel, tvål och djurfoder.

– Palmoljan är mycket användbar för olika användningsområden och har unika egenskaper som gör den speciellt intressant. Den är extremt produktiv per ytenhet, för att producera motsvarande volym raps- eller solrosolja krävs 6-10 gånger mer mark. Den är relativt sett billig att producera och är ett viktigt livsmedel och ofta en av få kalorikällor för många människor, framförallt i Asien, säger Lena Tham, WWF.

Emellertid får viktiga regnskogar ge vika för palmoljeplantager och enligt WWF har områden som producerar palmolja i Malaysia och Indonesien ökat från 600 000 hektar 1985 till 6 miljoner 2007. Produktionen av palmolja ökar också snabbt och nu produceras nästan sextio miljoner ton per år, varav 86 procent produceras i Indonesien och Malaysia.

– Uppskattningar finns på att mer än hälften av expansionen har skett på bekostnad av viktiga tropikskogar. Borneo är till hälften avskogat och Sumatra är till åttio procent avskogat. Expansionen sker nu i till exempel Sarawak, där viktiga tropikskogsområden hotas och en stor del av tillgänglig mark är dessutom torvmarker, som när de uppodlas orsakar stora utsläpp av växthusgaser, säger Lena Tham.

Clarion Hotel Arlanda Airport var det första hotellet i Sverige att bli helt palmoljefritt på matsidan och har sedan starten i november 2012 jobbat aktivt för att utesluta palmoljan ur sina livsmedel.

– Grogrunden till beslutet kom i samband med öppnandet av Clarion Arlanda, där personalen tillsammans med ledningen kände att vi ville bryta ny mark inom områden som tidigare inte arbetats så mycket med inom hotell- och mötesindustrin. Efter utvärderingen av pilotprojektet på Clarion Arlanda valde kedjeledningen att gå vidare med hela Clarion vilket vi naturligtvis är mycket stolta över, säger Henrik Berghult, VD på Clarion Hotel Arlanda Airport.

Genom att hugga ned värdefull skog, vilket leder till utsläpp av betydande mängder växthusgaser, bidrar det också till att vi förlorar delar av den biologiska mångfalden, som inte går att ersätta.

– Det är ett hot mot unika djurarter, inte bara orangutanger och noshörningar, utan också fåglar, insekter och växter. Många av dem har stort värde inte bara för sin egen skull, utan också som potential för mediciner och livsmedel. Avskogningen hotar också vattentillgången i berörda områden och förlust av ekosystemtjänster som pollinerar insekter, säger Lena Tham.

Enligt Lena innebär expansionen av plantagerna också stora risker för sociala konflikter, där lokalbefolkningen och ursprungsbefolkningar förlorar sina rättigheter till den mark som de sedan många år lever på och är beroende av för sin försörjning. Expansionen kan också leda till att kemikalier sprids genom vattnet och att vattentillgången försämras.

WWF tror dock inte på en bojkott av palmolja, då palmolja är ett viktigt livsmedel för många miljoner människor.

– Skall vi försörja 9 miljarder människor 2050 behöver vi grödor som är produktiva vilket palmolja är. Företag i Europa, USA, Japan, Australien och andra länder där medvetenheten om miljö och sociala utmaningar är större måste gå före och bidra till att ställa krav på hur produktioner sker. Medvetenheten är än så länge inte så hög i de stora konsumentländerna som är Indien, Kina och Indonesien, säger Lena Tham.

Ett sätt att komma tillrätta med problemet är att det ställs krav på dem som producerar palmolja. WWF är en av initiativtagarna till Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO, som utvecklar principer och kriterier för en mer ansvarsfull produktion. Det innebär bland annat att medlemmar i RSPO i förväg måste informera om nya plantager. Detta kan leda till att lokalbefolkningen och andra intressenter får en möjlighet att protestera. Man har också satt upp krav på att stoppa avskogning av värdefulla områden och minimera plantering på torvmarker, samt krav på rättvisa arbetsförhållanden.

– Idag är cirka 16 procent av den globala produktionen certifierad men efterfrågan släpar efter och fler företag måste börja ställa krav på och också köpa certifierad palmolja, säger Lena Tham.

Livsmedelsföretagens styrelse har beslutat om ett gemensamt åtagande som innebär att den palmolja som används i svenskproducerade livsmedel ska vara certifierad senast under 2015.

Reaktionen från gästerna på Clarion har varit mycket positiva, då debatten har ökat gästernas medvetande i denna fråga.

– Det känns riktigt, riktigt bra att vi som hotell och arbetsplats tillsammans med våra gäster och anställda kan, på vårt sätt motverka att människor fördrivs från sina hem eller till att djur- och växtliv hotas genom att vi använder palmolja i våra restauranger eller säljer livsmedel som innehåller palmoljan, säger Henrik Berghult.