Brister inom barn- och ungdomspsykiatrin
Barn och ungdomar riskerar att inte få den vård de behöver inom psykiatrisk vård, fastslår Socialstyrelsen i sin tillsynsrapport. (Foto: Sander Koning/AFP)


Det finns allvarliga brister inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin som gör att patienterna riskerar att ”få fel eller bristfällig vård”, anser Socialstyrelsen som granskat verksamheten över hela landet. Drygt hälften av patienterna inom den öppna barn- och ungdomspsykiatrin får inte träffa en läkare och brister i dokumentationen.

Socialstyrelsen har låtit sex regionala tillsynsenheter besöka 70 enheter inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) över hela landet och granskat 483 patientjournaler.

Myndighetens tillsynsrapport konstaterar att verksamhetens kvalitet skiftar över landet och uppfyller inte hälso- och sjukvårdens krav om vård på lika villkor.

Skillnaderna ligger främst i vårdgivarnas styrning av verksamheten, om man fått något tydligt uppdrag eller inte och hur vårdgivaren följt upp verksamheten för att se hur förväntningarna uppfyllts.

Det finns stora skillnader i hur långt barn-och ungdomsverksamheten kommit i sitt arbete med kvalitet och patientsäkerhet, skriver man i pressmeddelandet från Socialstyrelsen.

Vid granskning av journaler från den barnpsykiatriska öppenvården, har man sett att knappt hälften av patienterna haft kontakt med en läkare. Något som Socialstyrelsen menar ”gör det svårt att värdera patienternas hela behov och de riskerar att få fel eller bristfällig vård”.

Det framkom också bristfälligheter i dokumentationen. Hos en femtedel av de granskade journalerna var dokumentationen inte godtagbar, vilket äventyrar säkerheten för patienterna när man inte kan följa vårdförloppet i journalen och väsentlig information saknas.

Nära hälften av de granskade journalerna från den öppna vården saknade till exempel dokumenterad diagnos.

Johan Carlson, chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning ser allvarligt på bristerna inom barn-och ungdomspsykiatrin:

– Det är oacceptabelt att barn och unga med psykisk ohälsa har så olika förutsättningar att få hjälp beroende på var i landet de bor och till vilken verksamhet de kommer.

Socialstyrelsen har informerat varje verksamhet om vad de behöver förbättra. Senast 2010 kommer Socialstyrelsen göra en uppföljning för att se om förbättringar har genomförts vid de enheter som hade de största bristerna.