Bra skolresultat från bra styrning


Om en kommun har aktiva politiker, tjänstemän och rektorer med höga ambitioner med skolan, och de strävar efter att skolan ska bli bättre, kommer de också att lyckas bättre med sina grundskolor, visar studie från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

I studien medverkade 16 kommuner vars skolverksamhet uppvisat bra resultat eller där eleverna resultat förbättrats. Håkan Sörman, vd för SKL säger i ett pressmeddelande:

Det är slående att kommuner med helt olika förutsättningar pekar på samma saker för att uppnå framgångsrik styrning och ledning av skolan. Hur man sedan konkret utformar sina lösningar utgår från lokala behov.

Det kommunala perspektivet är således väsentligt för att förbättra skolan, säger Håkan Sörman, vd för Sveriges Kommuner och Landsting.

Studien tar fram fyra viktiga punkter, varav den första således är att det är viktigt med bra ledare. Inte bara rektorer utan också politiker och förvaltningschefer som tar ansvar för och är aktiva när det gäller skolans mål och utveckling.

Punkt två, är att lyfta fram kompetenta lärare. Här är utgångspunkten att alla lärare kan utvecklas och är bra och gör de goda insatser ska de belönas.

Den tredje punkten är att alla ska ha höga förväntningar på att alla elever kan och ska lyckas ta sig igenom skolan oavsett förutsättningar. Det här ställer inte bara krav på lärare utan även på tjänstemän och politiker.

Den fjärde punkten är att ta reda på hur det går. Skolan ska ha koll på varje barn och systematiskt följa upp kunskaperna som sedan återkopplas så att eleven kan förbättras och eventuella brister kan åtgärdas.

Lärare presterar bättre med kompetent och engagerad ledning. Och eftersom forskningen visar att läraren är avgörande för elevernas resultat, så blir ledningsfrågorna centrala för skolan, säger Håkan Sörman.