Bra dricksvatten i Sverige men ökad offentlig kontroll behövs
Finns det något som smakar så gott som ett glas rent friskt vatten när man är törstig? I Sverige är rent dricksvatten en självklarhet, medan det i många länder är en ouppnåelig lyx. (Foto: Ben Stansall/AFP)


I Sverige har vi vant oss vid att det kommer rent dricksvatten ur våra kranar. Även årets rapport om dricksvattenkontrollen i landet visar att vi har generellt bra vatten. Inga stora skillnader jämfört med tidigare år har påvisats trots att tiden för offentlig kontroll per anläggning fortfarande är låg och att det i många kommuner råder brist på personal, enligt Livsmedelsverket.

Kontrollmyndigheternas rapportering av dricksvattenkontrollen görs varje år för att få en helhetsbild av hur kontrollen fungerar och vilka brister som kan behöva åtgärdas. Livsmedelsverket har skyldighet att rapportera uppgifter om dricksvattenkontrollen i landet till EU- kommissionen.

– Vi har generellt sett bra dricksvatten och de flesta är nöjda med det vatten vi dricker, men bra dricksvatten är inte en självklarhet. Dricksvatten är komplicerat och det krävs både tid, kunskap och engagemang, för att klara av de krav som ställs, säger Torbjörn Lindberg, statsinspektör vid tillsynsavdelningen, Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

Myndigheten anser dock att det krävs mer offentlig kontrolltid av dricksvattenanläggningarna, Ändå har tiden ökat något till 4.0 timmar per anläggning under 2009 och är därför tillbaka på samma nivå som 2007.

– Vi kan alltså inte se någon tendens men vi hoppas att den offentliga kontrollen av dricksvatten nu följer den övriga livsmedelskontrollen och att inspektörerna använder mer kontrolltid för varje enskild anläggning, säger Torbjörn Lindberg.

Fluoridhalten och bekämpningsmedel i dricksvatten har minskat något vid anläggningarna sedan föregående år. För hög fluoridhalt rapporterades från 71 anläggningar under 2009, jämförelsevis var siffran 75 under 2008.

Förklaringen till att några anläggningar verkar överskrida halten av fluorid och bekämpningsmedel vartannat eller vart tredje år kan vara att dricksvattenproducenterna inte analyserar dessa ämnen varje år.

– För att konsumenterna ska få ett säkert dricksvatten måste kontrollmyndigheterna se till att producenterna åtgärdar överskridanden på ett snabbare sätt, konstaterar Torbjörn Lindberg.

Under 2009 rekommenderades kokning av dricksvattnet vid 58 tillfällen, motsvarande siffra under 2008 var 39. Upprepade kokningsrekommendationer visar oacceptabelt höga hälsorisker med dricksvattnet. Förra året drabbades 210 personer vid fem dricksvattenburna sjukdomsutbrott.

I de flesta fallen hade problem uppstått till följd av att förorenat vatten hade förorenat dricksvattnet. Vid tre tillfällen påvisades E-coli och vid de övriga två påvisades EHEC respektive Norovirus.

Enligt Livsmedelsverkets är mer utbildad kontrollpersonal en viktig förutsättning för att få en bra dricksvattenkontroll i landet.