Bortom barrikaderna i Hongkong råder oenighet om rättsstaten
Motståndare till Occupy Central-rörelsen i Hongkong gör ett samfällt försök att undanröja barrikader som satts upp av studentgrupper på Queensway, en stor genomfartsled i centrum den 13 oktober 2014. Gruppen, som består av några dussin män, kapade de band som höll ihop barrikaderna. (Foto: Yu Kong/Epoch Times)


Vid sidan om den större kampen för att få allmän rösträtt i Hongkong, har det brutit ut en tvist om vad en rättsstat innebär.

De studenter som leder demokratirörelsen anklagar regeringen för att använda juridiska formuleringar som ett politiskt verktyg mot demonstrationerna. Hongkongs advokatsamfund svarade den 8 oktober med ett uttalande där de hävdar att studenternas ståndpunkt ”offentligt undergrävde lagens anda”.

Som svar på Advokatsamfundets anklagelse sade ledamoten i Studentfederationens ständiga utskott, Yvonne Leung Kwok Lai, att det var regeringssidan som saknade respekt för lagen, enligt Apple Daily.

Mellan Hongkongs grundlag, den så kallade Basic Law, så som den är konstruerad, och beslutet i Folkkongressen i Kina, som skulle neka Hongkongborna deras rätt att nominera sina egna politiska kandidater, finns det fortfarande stort utrymme för tolkning, säger Kwok.

Enligt Kwok respekterar Studentfederationen grundlagens uppbyggnad. De anser att allmän rösträtt bör införas inom ramen för grundlagen, sade Kwok.

Ett uttalande från en kommitté för juridikstuderande i Hongkong följde samma linje och påpekade att ”civil olydnad inte skadar andan i rättsstatsprincipen. Snarare bekräftar den rättsstaten eftersom civil olydnad i sig är en strävan efter rättsstaten.”

”Civil olydnad som används med vederbörlig återhållsamhet och gott omdöme bidrar till att upprätthålla och stärka rättvisa institutioner. Genom att göra motstånd mot orättvisor, inom gränserna för trohet mot lagen, har den funktionen att motverka avvikelser från rättvisan och korrigera dem när de uppkommer,” enligt kommitténs uttalande, där man citerade A Theory of Justice, ett verk om politisk filosofi skriven av John Rawls.

Studenternas ståndpunkt kan också finna stöd i ett ställningstagande från Hongkongregeringen själv.

År 2011 skickade Hongkongs utbildningsbyrå ut en undervisningsguide om rättsstaten och grundlagen till skolorna. Dokumentet berör frågor om civil olydnad, och definierar det som krav på ”omarbetning eller upphävande av orättvis lag genom fredliga, rimliga icke-våldsmetoder."

”Civil olydnad är
ett sätt för människor att kämpa mot orättvisa lagar,” står det i guiden.

Till skillnad från sin motsvarighet i Hongkong, gav advokatsamfundet i New York City sitt stöd till demokratirörelsen. I ett skarpt formulerat brev från 7 oktober till Hongkongs högste ledare, Leung Chun-ying, uppmanar advokatsamfundets ordförande Debra Raskin Hongkongs regering att ”vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda rätten till yttrandefrihet och mötesfrihet.”