Blå tillväxt försämras av människans övernyttjande
Våra svenska havsområdens förmåga att ge oss människor fisk, rekreation och mycket annat har kartlagts i färsk rapport från Havs- och vattenmyndigheten (Foto: Jean-Sebastien Evrard /AFP/Getty Images).


Haven ger oss torsk, räkor och långa, salta bad, vackra naturupplevelser och syre att andas. Och människan håller till godo. Men allt det som havet gett oss är inte längre självklarheter på grund av överutnyttjande och det som människan ger tillbaka till havet. Hur pass väl den här ekvationen går ihop har nu forskarna tagit reda på.

I en färsk rapport, ”Ekosystemtjänster från svenska hav – Status och påverkansfaktorer”, använder forskarna begreppet ekosystemtjänster för att tala om all nytta människan har av havet.

Av människans negativa påverkan nämner forskarna särskilt övergödningen och fisket. Men även klimatförändringar påverkar havets ekosystemtjänster.

Det finns även ekosystemtjänster med god status, där man tar energiförsörjning, tillhandahållande av genetiska resurser och inspiration som exempel.

Mats Lindegarth, vetenskaplig koordinator vid Havsmiljöinstitutet och professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet, förklarar i ett pressmeddelande:
– Vår rapport om statusen för ekosystemtjänster från svenska hav synliggör hur vi har nytta av havet på olika sätt, hur tillståndet är för dess olika ekosystem, och hur tillståndet hänger ihop med mänsklig påverkan.

Rapporten gör klart att havet inte bara ger oss fisk, bad, och naturupplevelser. Havet spelar också stor roll i naturens olika kretslopp. Vattnet, syret, koldioxiden och näringsämnena har alla sina kretslopp. Så havet ger oss också syre och tar hand om det vi tillför i form av övergödning och växthusgaser. Dessa ekosystemtjänster betalar vi inte för med pengar.

– I många sammanhang pratar man nu om ”blå tillväxt”. Våra resultat visar samtidigt att människans nyttjande av havens ekosystemtjänster i flera avseenden har påverkat havens förmåga att fortsätta tillhandahålla dessa tjänster, säger Mats Lindegarth i pressmeddelandet.

Han säger också att det är viktigt att synliggöra människans påverkan. Konsumenter såväl som myndigheter och beslutsfattare behöver ha underlag för sina beslut. Då kan havens resurser utnyttjas på ett hållbart sätt. I rapporten kategoriseras ekosystemtjänsterna som dåliga, måttliga eller goda.

Livet i haven har minskat med hälften sedan 70-talet

Forskarna pekar på att tillståndet för växt- och djurplankton, fisk och bottenmiljöer är dåligt. Dessa viktiga biologiska grundfaktorer orsakar att särskilt statusen för ekosystemtjänsterna näringsvävar (förenklat vem som äter vem) och livsmiljöer är dålig. Detta påverkar i sin tur många andra ekosystem i haven.

Rapporten är framtagen på beställning av Havs- och vattenmyndigheten och har sammanställts av forskare från Havsmiljöinstitutet, Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.