Bästa klimatarbetet finns i Trollhättan


Naturskyddsföreningen har undersökt kommunernas klimatarbete och kommit fram till att Trollhättan är bäst, följt av Lidköping på andra plats och Olofström på tredje plats.

– Vi har alltid strävat efter att nå ett hållbart samhälle och det är givetvis mycket hedrande att vi får uppmärksamhet för våra miljösatsningar och planer. Förhoppningsvis hänger fler kommuner på. Det finns fortfarande mycket vi kan göra för att bli bättre, konstaterar kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan Gert-Inge Andersson.

Naturskyddsföreningens har låtit Sveriges kommuner svara på en enkät om sitt klimatarbete. 209 av landets 290 kommuner svarade på frågor kring sina ansträngningar att minska utsläppen av växthusgaser och anpassningsåtgärder mot klimatförändringarna. Frågorna innehöll energi, transporter, upphandling, fysisk planering, utbildning med mera. Utifrån svaren har ett klimatindex tagits fram. Indexet visar att takten i det kommunala klimatarbetet har ökat.

– Jag hoppas att enkäten blir ett tydligt kvitto för de kommuner som verkligen har gjort ett gott arbete i denna viktiga fråga och att det samtidigt blir en positiv spark på dem som ännu inte kommit upp ur startblocken. Kommunerna kan vara varandras föredömen för att driva på och inspirera till ett ökande klimatengagemang vilket är helt nödvändigt, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

– Kommunerna är drivande i klimatfrågan idag, inte regeringen. De har skaffat sig en nyckelroll i klimatarbetet och det ger mig en stor förhoppning om att vi i Sverige kommer att kunna minska våra utsläpp av växthusgaser med 40 procent till 2020 som ett första steg, säger Mikael Karlsson.

57 procent av de svarande kommunerna har antagit ett sektorsövergripande klimatmål. Detta är en ökning från förra undersökningen som gjordes 2005 då 47 procent hade klimatmål. Mål är på gång att antas i 25 procent av kommunerna. I snitt planerar kommunerna att minska sina utsläpp med knappt 30 procent till 2015. Naturskyddsföreningen bedömer att de är mer ambitiöst än det svenska nationella klimatmålet på 30 procents minskning av utsläppen i Sverige till 2020 som allianspartierna föreslog i klimatberedningen. 75 procent av kommunerna planerar också årliga uppföljningar av klimatmålen.

Tre av fyra kommuner värmer sina lokaler med förnybar energi till mer än hälften. Kommunerna arbetar i hög utsträckning med energieffektivisering av kommunägda lokaler och bostäder.

Enligt enkäten har var tredje kommun mer än 25 procent miljöbilar av det totala antalet personbilar de äger eller leasar. I var femte kommun är mer än hälften av kommunens bilar miljöbilar. Två tredjedelar av kommunerna säger att de följer upp vilket bränsle bilarna tankas med. Detta är avgörande eftersom miljönyttan med miljöbilars beror på hur bränslesnåla de är och om de verkligen tankas med förnybart bränsle.

– Den mycket goda klimatambitionen som kommunerna har hoppas jag nu också smittar av sig i upphandlingsarbetet. De svenska kommunerna handlar för ca 150 miljarder varje år, de skulle kunna minska klimatpåverkan genom att använda upphandlingsredskapet bättre för att komma till rätta med konsumtionens klimatpåverkan, säger Emma Lindberg projektledare för klimatindex och klimathandläggare på Naturskyddsföreningen.