Australisk domstol kan sätta prejudikat i kinesiskt tortyrmål
Konstnärinnan Zhang Cuiying torterades i kinesiskt fängelse. Nu ska australisk domstol ta ställning till om de ansvariga för tortyren åtnjuter immunitet. (Foto: Med tillstånd av Zhang Cuiying)


En australisk domstol ombeds att fatta ett definitivt beslut om i vilken omfattning diplomater kan befrias från åtal för tortyr.

New South Wales appellationsdomstol har bett om mer information i fråga om ett beslut som handlar om huruvida en person från ett annat lands regering kan vara skyddad mot åtal.

Beslutet fattades av New South Wales högsta domstol och gäller ett civilrättsligt mål mot förre kinesiske ledaren Jiang Zemin med flera. Tillstånd att överklaga detta beslut har nu begärts.

Det australiska riksåklagardepartementet försvarar beslutet med motiveringen att alla svaranden omfattas av skyddet för utländska staters lag om immunitet och att ministern har utfärdat ett skriftligt intyg om detta.

Zhang Cuiying, Falun Gong-utövare och konstnär, för närvarande boende i Australien, har stämt svaranden för tortyr och felaktigt gripande i Kina.

– Domare Basten i appellationsdomstolen har sagt till ombudet att domstolen vill ha fler synpunkter från båda parter. Han inser helt enkelt ärendets betydelse för alla, säger David Raphael, ledande rådgivare åt målsägaren.

– Riksåklagarens departement har utsett Senior Queen’s Counsel, som är knuten till riksåklagarens avdelning, att försvara departementets uppfattning om att ett intyg som utfärdats med stöd av lagen, undantar statschefen och andra medlemmar av regeringen från åtal, även när det gäller tortyr. Detta är en indikation på hur allvarligt regeringen ser på fallet.

Raphael sade att fallet var betydelsefullt eftersom han bett New South Wales appellationsdomstol att ignorera prejudikat från brittiska domstolar och undanta tortyr från skyddet av utländska staters lag om immunitet.

– Jag måste betona att regeringen ser detta som en mycket allvarlig fråga. Det är inte bara en rättsfråga. Vi begär att appellationsdomstolen ignorerar den engelska myndighetsmakten, sade han.

– I England har lagstiftarna sagt att den engelska motsvarigheten till främmande staters immunitetslag gäller för att undanta personer trots att de har använt sig av tortyr.

– Jag kommer att argumentera att detta är Australien. Australien behöver inte ledas av England, vilket är mycket viktigt.

– Det finns egentligen inga fall i Australien beträffande detta, tillade han.

Zhang Cuiying, som är australisk medborgare, var internerad i åtta månader i ett kinesiskt fängelse, från 1999 till 2000 utan rättegång, efter att ha vädjat om att få ett slut på förföljelsen av Falun Gong i Kina .

Under tiden i häktet, säger Zhang Cuiying, blev hon regelbundet slagen på huvudet och kroppen, man tvingade henne att stå utan sömn under långa perioder, samt att hon fick lida av andra fysiska och psykiska tortyrmetoder.

Omfattningen och grymheten i tortyren som drabbade Falun Gong-utövare efter Jiang Zemins direktiv är väldokumenterade men Raphael sade att fallet inte skulle avgöras på basis av vilken typ av tortyr man utsatts för.

– I min inlaga hävdar jag att immunitet mot tortyr är fel i princip. Tortyr bör ligga utanför immunitet från ansvar, som regeringspersoner får åtnjuta, sade han.

Advokaten för mänskliga rättigheter, Theresa Chu, sade att man hade stämt Jiang Zemin i femton andra länder.

– En person som Jiang Zemin har begått så allvarliga brott, särskilt internationella brott såsom tortyr, folkmord och brott mot mänskligheten. Han bör inte ha rätt till statlig immunitet, särskilt som han nu inte har någon officiell ställning i regeringen. Så det borde inte finnas något sätt att Australien kan låta honom gå fri, sade hon.

Chu sade att det kinesiska folket inte har något hopp om att få rättvisa i Kina eftersom de nuvarande makthavarna, det kinesiska kommunistpartiet (KKP), dikterar villkoren för de rättsliga processerna i landet.

– Lagen är alltid ett verktyg för denna diktatoriska regim och Jiang, så det är inte möjligt att ha rättssäkerhet under KKP:s styre. Det är möjligt först när KKP inte längre finns, då kan kineserna få verklig rättvisa i domstolen, sade hon till The Epoch Times.

Den rättsliga processen i Australien, och särskilt målet mot Jiang Zemin, är en ”bra förebild”, sade hon.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/24813/