Antidepressiva läkemedel kan påverka hjärtat
Antidepressiva mediciner som citalopram kan i vissa fall ge rytmrubbningar i hjärtat. (Foto: Robert Sullivan/ AFP)


Det är sedan tidigare känt att en typ av antidepressiva mediciner, så kallade SSRI-läkemedel, kan ge rubbad hjärtrytm, i synnerhet vid höga doser. Nu bekräftar en omfattande amerikansk studie att läkemedlen kan ge en mycket liten men allvarlig risk för hjärtproblem.

Citalopram och escitalopram tillhör en grupp antidepressiva läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, som används vid depressioner, panik- och ångesttillstånd. Medicinen ökar aktiviteten av signalsubstansen serotonin i hjärnan.

I Storbritannien och USA har tillsynsmyndigheter redan varnat läkare att vara extra försiktiga med vilka patienter de föreskriver dessa läkemedel till. De har även sänkt den högsta rekommenderade dosen, skriver BBC News.

Patienter som tar de aktuella läkemedlen uppmanas nu att inte oroa sig och sluta ta sin medicin utan att tala med sin läkare.

Rubbningar av hjärtrytmen sällsynt

Även i Sverige har den rekommenderade maxdosen sänkts. Svenska Läkemedelsverket gick hösten 2011 ut med information om att Citalopram kan påverka hjärtrytmen, i synnerhet vid höga doser.

Hjärtrytmrubbningar som utlösts av de antidepressiva läkemedlen är dock sällsynta och experterna försäkrar att för de flesta patienter överväger fördelarna med läkemedlen mot riskerna.

Enligt den brittiska tillsynsmyndigheten för läkemedel, Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) bör personer som sedan tidigare haft kända hjärtproblem genomgå en undersökning av hjärtat innan behandlingen, för att upptäcka om rytmrubbningar kallade långt QT-intervall föreligger, innan de tar den här typen av läkemedel.

QT-intervallet mäts med ett elektrokardiogram (EKG).

Studie bekräftar hjärtrytmrubbningar

Till grund för studien har amerikanska forskare granskat 38 397 patienters journaler från februari 1990 till augusti 2011. Samtliga patienter var från New England, hade nyligen genomgått en EKG-underökning och hade ordinerats antidepressiva läkemedel av SSRI-typ eller metadon.

Metadon används för smärtlindring och för att avvänja missbrukare och läkemedlet togs med i studien som jämförelse eftersom det är känt att det förlänger QT-intervallet.

Studien visade att både citalopram och escitalopram, liksom metadon, var kopplat mot ett litet, men signifikant längre QT-intervall. Effekten ökade vid högre doser.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften British Medical Journal.

Antidepressiva läkemedel kan förvärra depressionen

Motion har en antidepressiv effekt

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri