Annonsering och sekretess när staten söker chefer


Regeringen vill ändra sekretesslagen så att den som söker en högre statlig tjänst kan vara anonym, skriver de fyra alliansledarna på DN-debatt i dag.

Förslaget är en del i ett paket för att omdana anställningsförfarandena av chefer till statliga myndigheter. Offentlig utannonsering av tjänsten innan rekryteringsarbetet inleds är en annan.

Att utlysa tjänster extern skulle ”innebära ett viktigt trendbrott för utnämningsmaktens funktionssätt” skriver partiledarna, som kritiserar att ”andelen myndighetschefer med socialdemokratisk partibok vuxit kraftigt”. Enligt en rapport från ESA (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) år 2003 var drygt var tredje generaldirektörer politiskt tillsatt.

Alliansledarna tror att många kompetenta personer låter bli att söka statliga chefstjänster eftersom deras ansökningar då blir offentliga handlingar, och alltså riskerar att få sina uppgifter offentliggjorda även om de inte får tjänsten.

Syftet med de ändrade anställningsförfarandena uppges vara att öppna för högre kvalitet i rekryteringarna genom att modernisera utnämningsmakten så att den mera liknar de rekryteringsprocesser som finns i övriga samhället, och lämna traditionen med politiska utnämningar bakom sig.

Regeringen ansvarar för närmare 500 myndigheter, allt från landshövdingar och utrikesrepresentation till höga chefer inom polis, domstolsväsende, universitet, högskolor och statliga museer. Staten äger också 55 företag, 44 självständigt och 14 tillsammans med andra. Det finns cirka 19 000 anställda i dessa företag.