Algblomning befaras i Östersjön


Efter den senaste tidens värme har stora områden med svag algblomning observerats i Östersjön. Samtidigt som algtillväxten ökar så säger miljöministern ja till förbud mot fosfater i tvättmedel.

Många minns hur det var förra året då algblomningen i Östersjön satte stopp för många härliga havsbad. Kommer sommaren 2006 att bli likadan?

Algerna trivs i varmt vatten och i nuläget sker det en tillväxt av alger i Östersjön. Eftersom  det är svaga vindar flyter algerna upp till ytan och algblomningen blir synlig även på vattenytan, säger Helena Höglander på Informationscentralen för Egentliga Östersjön.

Förra året var halterna av näringsämnen förhöjda i stora delar av Östersjön men i år är de normala, förutom söder om Öland där de är förhöjda. Det gör att Höglander förväntar sig en mindre algblomning detta år, förutom söder om Öland där det troligen kommer att bli en kraftig blomning precis som under 2005.

Vid en utfrågning i Visby på söndagen sade miljöminister Lena Sommestad ja till det förbud mot fosfater i tvättmedel som Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) kräver för att hejda övergödningen av Östersjön. Hon höll med SNF om att alla källor till näringsläckage måste strypas även om hon inte gav några tydliga löften om konkreta åtgärder.

Algblomning kallas fenomenet när planktonalger tillväxer kraftigt och på kort tid bildar mycket stora populationer. Algerna är ett bevis på föroreningen och övergödningen i Östersjön. De höga halterna av näringsämnena fosfor och kväve beror på utsläpp från jordbruk, avlopp och trafik.

Blomningarna är skadliga när de täcker stora ytor av vattnet, när de producerar gifter som innebär fara för andra organismer eller när det ger upphov till smakfel hos fisk. När blomningen är slut sjunker algerna till bottnen där de bryts ner. Denna process kräver mycket syre och i Östersjön förvärrar det den syrebrist som råder, något som drabbar alla bottenlevande djur, även fiskar. De arter som bildar giftiga algblomningar är de farligaste för oss människor.