Mjuk totalitarism - Orwells relevans i dagens Sverige
George Orwells verk står utställda i en bokhandel i Los Angeles. Foto: Justin Sullivan/Getty Images


Oavsett om man har läst George Orwells roman "1984" eller inte, är det givande att förstå de totalitära metoder för kontroll som beskrivs i boken. Nyspråk, krimtänk och dubbeltänk manipulerar människor genom osynliga mentala mekanismer, och det går att hitta exempel på samtliga i dagens Sverige.

Boken som utgavs 1949 beskriver en dyster framtid där en totalitär kommunistisk diktatur kontrollerar samhället genom olika former av manipulation och repression. Många anser att boken är Orwells varning för de totalitära tendenserna i socialismen. Det är därför intressant att analysera huruvida de metoder som beskrivs i boken har besannats, nu 70 år senare.

När det gäller övervakning så överträffar nutiden med internet och mobiltelefoner redan systemet i Orwells litterära värld. När det gäller hotet om polisiär kontroll och fysisk repression är Orwells värld än så länge klart värre. Dock tycks de mjukare metoderna för propaganda och mental kontroll som beskrivs väldigt utbredda i Sverige 2019.

Nyspråk

Nyspråk innebär att språket manipuleras på ett sådant sätt att tankarna hos folket förvrängs till att passa statsideologin, vilket i slutändan reflekteras i deras vanor och beteende. Det går ofta ut på att man eliminerar språkliga nyanser, neutraliserar värderingar eller tvärtom förstärker värderingar kring det som ligger i linje med statsmaktens agenda.

Ett exempel från Orwells bok är ordet "bra", där alla dess synonymer och motsatsord plockats bort. För att uttrycka något fantastiskt sätter man ett eller fler "plus" framför, vilket resulterar i till exempel plusbra. För att uttrycka motsatsen sätts ett "o" framför vilket resulterar i obra. Detta leder sannolikt till att människor har svårare att formulera meningsfull kritik mot sin diktator då orden som används i tanken är totalt urvattnade och avskalade sin känslomässiga laddning.

Vi kan finna paralleller till detta i nutidens Sverige. Här tycks detta ofta yttra sig genom att man tar bort värderingar, i syfte att spegla de idéer om absolut jämlikhet som råder. Vi har det uppenbara exemplet med ”hen”, som tycks förmedla iden om att ingen kulturell relevans bör ges till människors kön, då alla är lika.

Ett annat exempel är ordet "funktionsnedsättning" som nyligen börjat ersättas med "funktionsvariation". Syftet är att den negativa värdering i "nedsättning" försvinner för att bättre förmedla iden om att ingen avviker från normen, allt är normalt.

Ännu ett exempel är att människor som uppehåller sig olagligen i landet benämns "papperslösa" istället för "illegala". Återigen är syftet att ingen värdering görs, inte ens när, som i detta fall, det handlar om en lagöverträdelse.

Även motsatta exempel finns där värderingar förstärks. Ordet homofobi är till exempel konstruerat för att skapa en negativ värdering och sjukliggöra åsikter som går emot ideologin av absolut jämlikhet, där ingen gemensam kulturell norm bör finnas. Detta är också ett exempel på nästa kategori: krimtänk.

Krimtänk

Med krimtänk avses de tankar och idéer som bryter mot regimens ideologi och anses kriminella.

Utöver exemplet homofobi finns även fler fobier: transfobi, islamofobi, xenofobi, bifobi, afrofobi och så vidare. Dessa termer har alla gemensamt att människors negativa attityder och känslor, snarare än handlingar, blir problematiserade eller rent av kriminella.

Att uttalad kritik idag ofta godtyckligt benämns som ”hat” visar på att utvecklingen rör sig mot att opposition på sikt riskerar att bli kriminellt.

Idag medför detta redan risk för att bli anklagad för att vara intolerant och fördomsfull, eller till och med dömas till fängelse för hatbrott eller hets mot folkgrupp.

Dubbeltänk

Mycket av det som beskrivits ovan bryter inte bara mot de traditionella värderingarna, utan trotsar i många fall även logik och rationellt förnuft. Detta skulle normalt skapa så kallad kognitiv dissonans hos människor – den obehagliga upplevelsen av att tvingas förhålla sig till flera motsägelsefulla idéer samtidigt. Därför behöver människor utveckla ett kognitivt fenomen kallat dubbeltänk, vilket innebär att man har förmågan att acceptera två motsägelsefulla idéer som sanna samtidigt.

I Sverige har vi exemplet att man säger sig stå upp för yttrandefriheten när man egentligen sysslar med censur av alternativa åsikter. För att acceptera detta måste man godta att yttrandefriheten, som innebär friheten att föra fram åsikter utan censur eller hot om bestraffning, bör säkras genom just censur och begränsning av yttrandefriheten. Detta strider uppenbarligen mot logiken, men likväl accepteras detta brett.

Detta är som hämtat från Orwells värld där sanningsministeriet egentligen jobbar med manipulation och propaganda.

Vi har i Sverige jämställdhetsmyndigheten, som leddes av 100% kvinnor fram tills att det blev känt. Detta kan endast rationaliseras genom dubbeltänk.

Ett annat exempel är att många anhängare av och aktivister för feminism och HBTQ-acceptans samtidigt har en positiv och okritisk inställning till kulturer och traditioner som inte alls delar de värderingar kring kvinnors rättigheter, HBTQ, eller ens demokrati, som den egna långt mer jämställda kulturen.

Ett konstgjort värderingssystem

Sammantaget tycks allt detta syfta till att i praktiken införa ett konstgjort värderingssystem till folket, vilken justerar människors tankar till att reflektera statsideologin av absolut jämlikhet och normlöshet.

Detta riskerar att leda till att folket tappar förmågan att självt resonera kring samhällets utveckling, då den typen av resonemang kräver värderingar för att vara meningsfulla. Till exempel så är det inte meningsfullt att svara på frågan hur vi kan förbättra den ekonomiska situationen i landet, om man inte samtidigt anser att det vore en bra sak att utöka det ekonomiska välståndet, eller om man inte ens anser att den egna nationens välgång är önskvärd.

Man kan argumentera att det system som nu växer fram, utan fasta kulturella värderingar i form av normer och traditioner, blir högst elastiskt och formbart. Detta system kan styras centralt utan att utvecklingen behöver hämmas av dessa normer och traditioner, eller ens rationaliseras utifrån logik och förnuft.

Möjlig utveckling

Denna utveckling tycks, så att säga, obra.

De psykologiska konsekvenserna av att undergräva människors rationella förnuft och kritiska tänkande, samt av att leva i en miljö full av inre konflikter, förvirring och motsägelser, är inte kända, då det är svårt att mäta. Men en rimlig gissning är att detta i många fall leder till en allmän pessimism och uppgivenhet, och även neuroser och psykisk ohälsa.

Orwells farhågor har dock ännu inte helt besannats, då den fysiska repressionen fortfarande saknas. Därför finns det fortfarande tid att ta tillbaka tron på en positiv och rationell utveckling och i stället röra sig i denna riktning.

Men det kräver att vi själva, även personligen, förhåller oss till den faktiska verkligheten – inte den projicerade utopin byggd på dubbeltänk – på ett ansvarsfullt, sunt och rationellt sätt. När det gäller politiska beslut, särskilt rörande landets säkerhet och dess sociala och ekonomiska integritet, bör vi kräva att besluten som tas kan motiveras med logiskt konsistenta och rationella resonemang.

Om så inte är fallet bör dessa omedelbart förkastas då vi sannolikt inte kan upprätthålla en fungerande stat med dubbeltänk.